Вимоги до оформлення статей

Загальні вимоги до підготовки тексту статті

До публікації приймаються авторські статті та переклади, звіти із заходів (конференцій, семінарів, круглих столів) та рецензції на книги, які роблять теоретичний або практичний внесок у психоаналіз у цілому та в Україні зокрема. Дозволено подавати лише такий авторський матеріал, який раніше не публікувався, і не знаходиться на рецензуванні для публікації в іншому журналі. 

Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, які не підлягають відкритій публікації. 

Всі авторські статті проходять процедуру подвійного сліпого рецензування. Переклади не рецензуються Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакцією на підставі відгуків рецензентів.

Статті у журналі перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення (як зразок може бути StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.).

Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію.

Технічні вимоги до оформлення статті

- стаття подається українською мовою в анонімному вигляді (без вказівки автора у статті та в назві файлу);

- основний зміст стандартної статті (теоретичної, емпіричної чи практичної), без урахування списку використаних джерел, анотацій, таблиць, графіків та рисунків тощо має мати обсяг від 20000 до 40000 знаків з пробілами; статті-звіти з конференцій чи семінарів, а також статті-рецензії на книги можуть мати коротший формат.

- електронний варіант статті у форматі *.doc або *.docx підготовлений у текстовому редакторі Microsoft Word;

- формат А4, шрифт Arial, розмір 12, міжрядковий інтервал 2;

- абзацний відступ - 1 см;

- поля: 2 см;

- якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Arial.

- десяткові числа розділяються комами (наприклад, 0,2). Кожна ілюстрація має бути пронумерована та названа (курсивом) і розміщена у відповідній частині тексту;

- посилання на літературу оформлюються у АРА стилі.

 Структура тексту статті:

Назва статті українською мовою. Лаконічна і має коректно відображувати зміст статті. Якщо стаття називається “Перенесення аналітика: огляд концепцій”, а в змісті викладені суто посилання на Фройда та ранніх фройдистів – краще розглянути назву “Концепції перенесення аналітика у роботах З. Фройда та ранніх фройдистів”. 

Основний текст слід почати зі вступу (introduction), де викласти постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими теоретичними або практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій (literature review), в яких покладений початок вирішення окресленої проблеми і на які спирається автор. Цитування та посилання на джерело у тексті має здійснюватися у стилі APA, наприклад (Brugos, 2008); якщо вказано сторінку джерела, вона вводиться через двокрапку, наприклад (Brugos, 2008: 125). Посилання на власні роботи допустимі у кількості не більше 1-2 і в процесі сліпого рецензування мають виглядати як приховане цитування без прізвища. Наприклад “Раніше мною було запропоновано ідею … (автор статті, 2021)”. Огляд літератури як правило завершується визначенням нерозв'язаних раніше питань, що є частиною загальної проблеми, якій присвячується стаття, або відповідними гіпотезами, які Ви висуваєте.

Формулювання мети статті (purpose) (висвітлити, проаналізувати, проілюструвати, розглянути, запропонувати тощо).

Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів. В статті з клінічним випадком може бути поділеним на розділи, як-от: клінічний випадок (clinical case) або клінічні ілюстрації (clinical illustrations) та обговорення випадку (discussion). В статті з емпіричними даними може бути поділений на розділи методи (methods), результати (results) та обговорення результатів (discussion)

Висновки (Conclusionsі перспективи подальших розробок.

Список літератури (References) має містити всі актуальні роботи з теми статті (включаючи ті, з якими автор не погоджується, тож може викласти конструктивний критичний розбір). Як правило це мінімум 15-20 посилань, більшість яких опубліковані в останні 10 років у провідних психоаналітичних журналах (ми радимо скористатися пошуком через Google Scholar). Посилання на власні роботи допустимі у кількості не більше 1-2 і мають бути видалені в момент проходження подвійного сліпого рецензування. У відповідному місці списку літератури приберіть посилання на себе і залиште вказівку “Посилання на автора статті”. Просимо врахувати, що чинне українське законодавство забороняє посилатися на статті російською мовою та/або опубліковані в росії чи білорусі. В разі необхідності зробити посилання на твір, перекладений російською, просимо посилатися на джерело мовою оригіналу (напр., англійською, французькою, німецькою тощо).

Анотація (abstract) статті українською мовою подається у розширеному вигляді - не менше, ніж 1800 знаків. Має містити коротке резюме за всіма розділами статті. Наприклад, одне речення про актуальність проблеми, окреслену у вступі, одне речення про мету статті. Кілька речень про методи. Короткий виклад результатів, знахідок та висноків.

Ключові слова (Keywords). 5-7 понять українською мовою, які є основними у статті і які допоможуть читачам знайти статтю через пошукові системи.

Назва статті англійською мовою. Має бути чітким перекладом назви українською.

Анотація (abstract) статті англійською мовою (мінімум 1800 знаків із пробілами). Має бути перекладом анотації українською мовою.

Дозволяється подати статтю для рецензування без анотації англійською мовою та з незавершеним оформленням формату, якщо автор зобовʼязується допрацювати ці елементи після того, як стаття буде прийнята до друку в журналі.

Структура титульного аркуша

Титульний аркуш подається окремим файлом.

рядок 1 – Шифр УДК (вирівнювання по лівому краю);

Для вказівки шифру оберіть потрібний шифр УДК із переліку:

     УДК 159.964.2 Психоаналіз

     УДК 159.964.21 Пояснення (тлумачення) психічних процесів

     УДК 159.964.22 Методи, техніка психоаналізу

     УДК 159.964.26 Психоаналітичні школи і системи

     УДК 159.964.28 Застосування психоаналізу

рядок 2 – назва статті українською мовою (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери);

рядок 3 – прізвище та ім’я автора статті; науковий ступінь, вчене звання, інший професійний статус за наявності (вирівнювання по центру); 

рядок 4 – афіліація українською мовою (наприклад, заклад, спільнота) без скорочень та абревіатури;

рядок 5 – місто, країна;

рядок 6 – назва статті англійською мовою (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери)

рядок 7 – прізвище та ім’я автора статті; науковий ступінь, вчене звання, інший професійний статус за наявності англійською мовою (вирівнювання по центру).

рядок 8 – афіліація англійською мовою (наприклад, заклад, спільнота) без скорочень та абревіатури;

рядок 9 – місто та країна англійською мовою;

рядок 10 – orcid-код автора (-ів) статті (створюється 1 раз у житті і дублюється в усіх статтях);

рядок 11 – контактна електронна адреса автора (вирівнювання по центру).

 Процедура подання статті:

Для оригінальних статей. Коли Ви вже підготуєте основний текст статті (без вказівки автора) та титульний аркуш (із вказівкою автора) - просимо надсилати їх двома окремими файлами на електронну скриньку журналу.

Для перекладів. Просимо надсилати перекладені статті із вказівкою автора твору та перекладача на електронну скриньку журналу - ukrainian.psychoanalytic.journal@gmail.com.

 Приклад оформлення статті:

Психоаналіз у поважному віці: клінічний досвід

Вступ. Обʼєктивне подовження середньої тривалості життя людей, зсув віку виходу на пенсію та соціальні зрушення у подоланні ейджизму Дж. Вангер (2008) визначає як вагомі чинники, які посприяли появі все більшої кількості старших людей у психоаналітичних кабінетах, попри початкові застереження З. Фройда (1905) про їхню неаналізованість. Відтак, накопичилоя чимало доказів, які суперечать упередженням щодо віку в питання придатності до психоаналітичного втручання. Так, А. Валенштайн у роботі 1980 року пише, що … У попередній статті мною вже підіймалося питання про .. (автор, 2021). Однак відкритим залишається питання про…

Мета цієї статті - проілюструвати можливості психоаналітичної роботи з аналізантом поважного віку на прикладі двох клінічних віньєток.

Клінічні ілюстрації. Аналізант А - чоловік 80 років…

Обговорення. Наведені клінічні приклади показують, що…

Висновки. Отже, …

Важлими також є подальших аналіз того, як…

Список літератури:

  1. Freud, S. (1905). ….
  2. Valenstien, A. (1980). …
  3. Автор статті (2021).

Анотація. Психоаналіз у поважному віці проходив тривалий перехід від упереджень до накопичення та осмислення багатої клінічної практики. У поданій статті розрито поняття перенесення, творчого потенціалу та розвиткових аспектів поважного віку через теоретичні концепції… . Наведені автором клінічні приклади ілюструють … . Відтак, автор формулює висновок, що…

Ключові слова: психоаналіз, поважний вік, старший вік, перенесення, спротив психоаналітика.

Abstract. Psychoanalysis in older age went through a long transition from…

Keywords: psychoanalysis, older age, old age, transference, psychoanalyst’s resistance.

Приклад оформлення титульного аркуша:

УДК 159.964.21

ПСИХОАНАЛІТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ПСИХОПАТОЛОГІЇ ЗАБУВАННЯ:
ВІД З. ФРОЙДА ДО НАШИХ ДНІВ

Марʼяна Великодна, Ph.D. із психології, доцент, тренінговий аналітик
Криворізький державний педагогічний університет
Дивізіон «Психоаналітична психологія і психотерапія»
Національної психологічної асоціації
м. Київ, Україна

PSYCHOANALYTIC REFLECTION ON PSYCHOPATHOLOGY OF FORGETTING:
FROM S. FREUD TO NOWADAYS

Mariana Velykodna, Ph.D. in psychology, associate professor, training analyst
Kryvyi Rih State Pedagogical University
Psychoanalytic Psychology and Psychotherapy Division
National Psychological Association
Kyiv, Ukraine
https://orcid.org/0000-0001-6269-793X
velykodna@kdpu.edu.ua

Приклад оформлення літератури в стилі АРА:

  1. Aron, L. (2016). Ethical considerations in psychoanalytic writing revisited. Psychoanalytic Perspectives. 13(3), 267-290. https://doi.org/10.1080/1551806X.2016.1228893
  2. Bion, W.R. (1963). Elements of Psycho-Analysis. London, Heinemann.
  3. Нелін, Є. В. (2021). Тавістокська школа психоаналітичної педагогіки: практична діяльність послідовників Мелані Кляйн. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія. 1(18), 126–132. https://doi.org/10.18372/2411-264X.18.15486